Zápis detí do MŠ v priebehu školského roka

Vážení rodičia,
 
možnosť prijatia dieťaťa do materskej školy
v priebehu školského roka
je obmedzená kapacitnými možnosťami školy.
 
V prípade záujmu je potrebné kontaktovať vedenie školy,
ktoré Vám poskytne aktuálne informácie.
 
Tel. kontakt: 055/678 80 77, 0911 757 760
E-mail. kontakt: mspalarikovake@centrum.sk
 
Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy

Podmienky prijímania detí a spôsob podávania žiadostí

Vážení rodičia,

na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorej súčasťou je potvrdenie     o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní                    od všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade dieťaťa                     so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa k žiadosti prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia pedagogicko-pschologického poradenstva a prevencie. Vyžaduje sa, aby žiadosť o prijatie dieťaťa       do materskej školy bola podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami ako prejav spoločnej vôle oboch rodičov. Tlačivo žiadosti si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľky MŠ alebo stiahnuť        na webovom sídle v sekcii Tlačivá.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku, výnimočne možno prijať aj deti od dvoch rokov veku, ak to kapacitné, personálne a iné podmienky školy umožňujú. V zmysle zákona č. 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, teda deti, ktoré do 31.08.2021 dovŕšia 5 rokov veku (podľa miesta trvalého bydliska a podľa spádových ulíc určených zriaďovateľom, pokiaľ sa zákonný zástupca nerozhodne pre inú materskú školu).

Prijímanie detí je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy.

Spôsob podania žiadosti:

  • poštou, vhodením do poštovej schránky školy,
  • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu - mspalarikovake@centrum.sk,
  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky školy,
  • osobne (vzhľadom na mimoriadnu situáciu prosíme uplatniť kontaktný spôsob len                            v nevyhnutných prípadoch).
 
Nariadenie o spádových MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
 
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
 
Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

Kontakt

Materská škola Palárikova 22, Košice Palárikova 22
040 01 Košice
MŠ - 055/678 80 77
ŠJ - 055/678 80 76
mspalarikovake@centrum.sk